Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MONBERG s.r.o., 1.Československej brigády 3243/25, 038 61 Vrútky, IČO 51 317 281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 69439/L (ďalej len „spoločnosť MONBERG“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely: Plnenie zákonných povinností spoločnosti MONBERG

 

Spoločnosť MONBERG spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností.Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MONBERG je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou MONBERG.Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach).

 

3. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva:

  • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MONBERG:

a/písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

b/elektronicky zaslaním e-mailu na info@monberg.eu

c/telefonicky na číslo +421 944 488 920

 

Príslušné právne predpisy

 

Príslušným právnym predpisom je V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie EP a R EÚ 2016/679“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Vyhláškou 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás

Kontaktné
údaje

Telefonický kontakt:

+421 944 450 811

E-maily

info@monberg.eu

Sídlo spoločnosti:

Monberg s.r.o
1. Československej brigády 3243/25
038 61 Vrútky

Office

Bystrická cesta 180/45
034 01 Ružomberok

Dokumenty

Ochrana osobných údajov
Pravidlá používania súborov cookies